Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Hitta Jurist ger dig möjlighet att söka efter jurister och advokater som arbetar med olika verksamhetsområden, t.ex. vårdnadstvist eller asyl. Nedan följer en lista av de verksamhetsområden som jurister och advokater är kategoriserade inom.


Verksamhetsområden inom affärsjuridik

Bolagsbildning – Bolagsbildningens bestämmelser är den del av bolagsrätten som reglerar bildande av aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag.

Bolagsrätt – Bolagsrätten innehåller bl.a. bestämmelser om bolags bildande, organisation, ledning och upplösning.

Due diligence – Due diligence innebär att information om ett företag hämtas in och analyseras för ett specifikt syfte, t.ex. ett företagsförvärv.

Företagsfusion – Företagsfusion innebär att ett företag tar över ett annat företags tillgångar och skulder.

Företagshemligheter – Företagshemligheter reglerar bl.a. i lagen om skydd för företagshemligheter.

Företagsöverlåtelse – Företagsöverlåtelse kan aktualisera bestämmelser inom bolagsrätt, skatterätt och säkerhetsskydd.

Generationsskifte – Ett generationsskifte kan vara när ett företag byter ut företagets ägare.

Konkurrensrätt – Konkurrensrätt reglerar vad som gäller för konkurrens och hur staten, företag eller personer som bedriver en ekonomisk verksamhet får agera.

Marknadsrätt – Marknadsrätt reglerar företags agerande på marknaden och innefattar regler om företagens etablering, marknadsföring och konkurrens samt konsumentskydd.

Medierätt – Medierätt inkluderar flera bestämmelser avseende bl.a. TV, radio, sociala medier och tidningar.

Offentlig upphandling – Offentlig upphandling sker när offentlig verksamhet ska göra upphandlingar.

Omstrukturering – Omstrukturering av företag kan exempelvis vara att ett företags tillgångar flyttas eller att flera företag sammanfogas.

Skiljemannauppdrag – Skiljemannauppdrag är ett uppdrag som skiljeman vid skiljedomstol.


Verksamhetsområden inom arbetsrätt

Arbetsmiljö – Arbetsmiljö avser att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Arbetsskada – Arbetsskada är en olycka eller sjukdom som har inträffat på grund av arbetet. Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna till dessa olyckor och sjukdomar.

Föreningsrätt – Föreningsrätt innehåller bestämmelser som reglerar arbetstagares och arbetsgivares rätt att tillhöra fackliga organisationer.

Uppsägning – Uppsägning innebär att en arbetsgivare eller en arbetstagare avslutar en anställning.


Verksamhetsområden inom avtalsrätt

Aktieägaravtal – Aktieägaravtal reglerar inkomstfördelning mellan aktieägare, vad som händer vid delägares död, bolagsförvaltning, tvistlösning etc. i ett bolag.

Anställningsavtal – Anställningsavtal reglerar anställningar och innehåller uppgifter om lön, uppsägningstid, antal semesterdagar etc.

Avtal – Avtal fungerar som juridisk grund avseende en överenskommelse mellan parter.

Avtalsgranskning – Avtalsgranskning innebär att en jurist tolkar innebörden av ett avtal.

Avtalsskrivning – Avtalsskrivning innebär att en jurist skriver ett avtal.

Avtalstvist – Avtalstvist föreligger när två parter är oeniga om innebörden av ett avtal. Tvisten kan (vid stämning av en part) leda till att en domstol avgör vem som har rätt.

Skuld – Juridik kring fordran och skuld innefattar bl.a. skuldebrevslagens tillämpning och bestämmelser om preskription.

Fullmakt – Fullmakt utfärdas för att ge en person rättigheter att ingå avtal eller förvalta egendom åt en annan person.

Hyresavtal – Hyresavtal reglerar vilka förhållanden som ska gälla när ett hyresförhållande föreligger mellan två eller fler parter.

Köpavtal – Köpavtal reglerar juridiska förhållanden som ska gälla för ett specifikt köp.

Medlåntagaravtal – Medlåntagaravtal reglerar ett skuldförhållande mellan en låntagare och en medlåntagare.

Samäganderättsavtal – Samäganderättsavtal reglerar vilka förhållanden som ska gälla för delägare till egendom.


Verksamhetsområden inom kommersiell avtalsrätt

Agentavtal – Agentavtal är ett avtal som innebär att en agent ingår avtal åt ett annat företag. Ersättningen för agenter är ofta provision.

Franchiseavtal – Franchiseavtal reglerar vilka förhållanden som ska gälla för franchisegivares och franchisetagares ansvarsförhållande.

Distributionsavtal – Distributionsavtal reglerar vilka förhållanden som ska gälla när affärspartners samarbetar med att distribuera produkter.

Kompanjonsavtal – Kompanjonsavtal reglerar vilka förhållanden som ska gälla mellan kompanjoner.

Konsultavtal – Konsultavtal reglerar vilka förhållanden som ska gälla när en person eller ett företag åtar sig att utföra konsulttjänster.

Leveransavtal – Leveransavtal reglerar vilka förhållanden som ska gälla för leveranser mellan två eller flera parter.

Licensavtal – Licensavtal reglerar under vilka förhållanden en licenstagare får nyttja en annans rättigheter.

Regressavtal – Regressavtal reglerar vilka förhållanden som ska gälla mellan låntagare när det finns flera låntagare till ett lån.

Samarbetsavtal – Samarbetsavtal reglerar vilka förhållanden som ska gälla för ett samarbete mellan två eller flera parter.

Sekretessavtal – Sekretessavtal reglerar vilka förhållanden som ska gälla när två eller fler parter åtar sig att inte dela känslig information.

Återförsäljaravtal – Återförsäljaravtal är ett avtal som reglerar en säljares rätt att sälja någon annans produkter.


Verksamhetsområden inom brottmål

Målsägandebiträde – Målsäganden kan få ett målsägandebiträde om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Offentlig försvarare – Offentlig försvarare finansieras oftast av staten och kan tilldelas brottsmisstänka när vissa förutsättningar är uppfyllda.

Privat försvarare – Privat försvarare innebär att ett juridisk ombud agerar försvarare i ett mål där staten inte betalar försvararens kostnader.

Särskild företrädare för barn – Särskild företrädare för barn kan bl.a. tilldelas barn i en förundersökning där barnets vårdnadshavare är misstänkt för brott mot barnet.


Verksamhetsområden inom familjerätt

Adoption – Adoption medför att de som adopterar tar över de juridiska banden från den som adopteras tidigare föräldrar.

Faderskap – Juridiska frågor om faderskap kan bl.a. innefatta fastställande av faderskap genom en faderskapsbekräftelse enligt föräldrabalken.

Internationell familjerätt – Internationell familjerätt innefattar rättsliga bestämmelser som tar sikte på internationella familjerättsliga frågor.

Kvarsittanderätt – Kvarsittanderätt innebär att en av makarna har rätt att ensam bo kvar i bostaden fram till dess att bodelning skett.

Skilsmässa – Skilsmässa är både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap.

Vårdnad boende och umgänge – Vårdnad, boende och umgänge är de vanligaste ämnena som behandlas inom ramen för familjerättsliga tvister.

Vårdnadstvist – Vårdnadstvist uppstår bl.a. när en förälder ansöker om ensam vårdnad och den andra föräldern motsätter sig detta.

Äktenskapsskillnad – Äktenskapsskillnad innebär att två gifta personer upplöser äktenskapet. Tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad efter ansökan från en part eller båda parter.


Verksamhetsområden inom ekonomisk familjerätt

Arv – Arv medför att en avliden persons tillgångar disponeras till andra personer

Bodelning – Bodelning sker oftast när två partners separerar och delar upp er egendom.

Bodelningsförrättare – Tingsrätten kan utse en bodelningsförrättare om två parter inte kan komma överens om en bodelning.

Boutredning – Boutredning görs när en person avlider för att ta hand om dödsboet efter den avlidne.

Bouppteckning – Bouppteckning görs när en person avlider för att ta hand om dödsboet efter den avlidne.

Boutredningsman – Tingsrätten kan utse en boutredningsman på begäran av dödsbodelägare och har som uppdrag att företräda ett dödsbo.

Ekonomisk familjerätt – Ekonomisk familjerätt innefattar juridiken kring bl.a. bodelning, bouppteckning samt arv och testamente.

Samboavtal – Samboavtal reglerar hur sambos tillgångar ska delas vid en separation.

Testamente – Testamente reglerar hur en avliden persons tillgångar ska disponeras.

Skiftesman – En skiftesman arbetar bl.a. med att förrätta tvångsskiften av oeniga arvsskiften.

Underhållsbidrag – Underhållsbidrag innebär ansvar för en förälder att betala underhåll för ett gemensamt barn.

Äktenskapsförord – Aktenskapsförord reglerar hur makars tillgångar ska delas vid en skilsmässa.


Verksamhetsområden inom fastighetsrätt

Bostad hyra och arrende – Jordabalken innehåller bestämmelser som reglerar bostad, hyra och arrende.

Bygglov – Bygglov i enligt med plan- och bygglagens bestämmelser behövs ofta vid fastighetsbildning och andra byggnationer.

Energirätt – Energirätt innehåller bl.a. bestämmelser om handel och transport med energi samt uppförande av energianläggningar.

Entreprenad – Bestämmelser om entreprenad innefattar bl.a. allmän och speciell fastighetsrätts reglering kring ansvar och skadestånd.

Exploatering – Exploatering av mark aktualiserar bestämmelser som reglerar förutsättningarna för genomförande av markexploatering.

Expropriation – Expropriation regleras genom bestämmelser i expropriationslagen som bl.a. säger när expropriation får genomföras och hur stor ersättning som ska utgå.

Fastighetsbildning – Vid fastighetsbildning och andra byggnationer behövs ofta bygglov i enligt med plan- och bygglagens bestämmelser.

Fastighetsöverlåtelse – Fastighetsöverlåtelser medför vissa kriterier, bl.a. formkrav, som framkommer av jordabalkens bestämmelser.

Fel i fastighet – Fel i fastighet aktualiserar lagbestämmelser om rättsliga fel, rådighetsfel och faktiska fel samt dolda fel.

Hyresrätt – Hyresrätt är en upplåtelseform där någon hyr ut en bostad eller lokal.

Miljörätt – Miljörätt innehåller lagar som reglerar miljön. Exempel på sådana bestämmelser handlar om miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, naturvård, kemikalier och avfall. Miljörätten kommer till uttryck miljöbalken, men även annan lagstiftning, till exempel plan- och bygglagen, berör den.

Nyttjanderätt – Nyttjanderätt och servitut reglerar någon har rätt att använda någon annans fastighet, t.ex. genom att använda en väg eller en brunn.

Strandskydd – Strandskydd innefattar bl.a. bestämmelser om att bevara goda villkor för djur och växter.

Vattenrätt – Vattenrätt innefattar juridiken kring fastighetsägares rätt till vatten och annan juridik kopplat till användning av vatten, såsom sjöar och hav.


Verksamhetsområden inom förvaltningsrätt

Förvaltare – Förvaltare och förvaltarskap regleras av föräldrabalkens bestämmelser.

LVU LPT LVM – LVU, LPT och LVM är lagar som reglerar tvångsvård av unga och människor med psykisk ohälsa och missbruk.

Personlig assistans – Personlig assistans kan ges till en person om förutsättningar enligt socialförsäkringsbalken eller LSS föreligger.

Socialförsäkringsärenden – Socialförsäkringsärenden är ärenden som är kopplade till exempelvis sjukersättning, a-kassa, personlig assistans eller pension.

Socialrätt – Socialrätt är juridik som reglerar vissa delar av den speciella förvaltningsrätten, exempelvis tvångsvård (ungdomsvård, missbruksvård och psykatriskt vård) samt socialförsäkringar.

Tillstånd – Tillstånd kan behövas för att få olika rättigheter, t.ex. rätt att inneha vapen eller att servera alkohol.

Tvångsvård – Tvångsvård innebär sådan vård under tvång som sker genom LPT, LVM, LRV och LVU.


Verksamhetsområden inom immaterialrätt

Patent – Patent är den del av immaterialrätten som innebär ensamrätt till en utnyttja uppfinning.

Upphovsrätt – Upphovsrätt innefattar bestämmelser i upphovsrättslagen och syfta bl.a. till att bestämma ensamrätt till verk.

Mönsterskydd – Mönsterskydd innebär bl.a. möjligheter till registrering av design för särpräglade utseenden.

Varumärke – Varumärkesrätt innehåller regler för att bl.a. skydda varumärken genom registrering hos Patent- och registreringsverket.


Verksamhetsområden inom konkurs

Ackord – Ackord innebär att den som har skulder får vänta med betalning eller endast behöver betala en del av skulderna vilket underlättar för företag som vill undvika konkurs.

Företagsrekonstruktion – När ett företag som inte kan betala skulder kan företaget genomföra en företagsrekonstruktion.

Konkursförvaltning – Konkursförvaltning innebär att en konkursförvaltare förvaltar en verksamhet som är försatt i konkurs.

Likvidation – Likvidation av aktiebolag sker när ett aktiebolag ska avvecklas genom att en likvidator likviderar det.

Obestånd – Obestånd är ett juridiskt tillstånd som uppstår när ett företag inte har tillräckliga resurser för att betala sina skulder.


Verksamhetsområden inom migrationsrätt

Anhöriginvandring – Anhöriginvandring gör att anhöriga till den som är medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige också kan få uppehållstillstånd i Sverige.

Anknytning – Anknytning ger den som har anknytning till någon som är medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige möjlighet att få uppehållstillstånd.

Arbetstillstånd – Arbetstillstånd ger medborgare i länder utanför EU möjlighet att bo och arbeta i Sverige.

Asyl – Asyl innebär att den som är flykting eller alternativt skyddsbehövande kan få uppehållstillstånd i Sverige. Den som är flykting får oftast uppehållstillstånd i tre år.

Förvar – Förvar innebär att Migrationsverket håller en person inlåst p.g.a. ett utvisningsbeslut.

Medborgarskap – Medborgarskap i Sverige kan beviljas efter ansökan hos Migrationsverket.

Offentligt biträde – Offentligt biträde kan tilldelas i migrationsärenden om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Uppehållstillstånd – För att en medborgare utanför EU ska få tillstånd att bosätta sig i Sverige behöver den ett uppehållstillstånd.

Verkställighetshinder – Verkställighetshinder innebär att det föreligger hinder för att genomföra en utvisning.

Visum – Visum ansöks för hos Migrationsverket för medborgare utanför EU som vill besöka Sverige.


Verksamhetsområden inom skadestånd

Arbetsskada – Arbetsskada är en olycka eller sjukdom som har inträffat på grund av arbetet. Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna till dessa olyckor och sjukdomar.

Patientskada – Patienskada är en skada som har orsakats i samband med hälso- och sjukvård, och som som aktualisera försäkringsersättning eller skadestånd.

Personskada – Personskada är en fysisk eller psykisk skada som kan aktualisera försäkringsersättning eller ersättning genom skadestånd.

Skadereglering – Skadereglering görs för att bedöma om en skada är kan medföra ersättning och i så fall med vilket belopp.

Trafikskada – Trafikskador som sker genom trafikolyckor kan aktualisera försäkringsersättning.


Verksamhetsområden inom skatterätt

Deklaration – Deklarationen redovisar hur mycket pengar som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas.

Finansrätt – Finansrätt innefattar lagar som bestämmer skyldigheter att betala skatt.

Företagsbeskattning – Företagsbeskattning reglerar juridiska personers skatteskyldighet och skatteplikt.

Internationell beskattning – Internationell beskattning innefattar rättsliga bestämmelser som tar sikte på internationella skaterättsliga frågor.

Skatteavdrag – Skatteavdrag är en preliminär inkomstskatt som företag betalar in till Skatteverket för anställda.

Skatteplanering – Skatteplanering innebär att ett företag vidtar åtgärder i syfte att minska beskattning.

Skatteprocess – Skatteprocess innebär den handläggning som sker hos Skatteverket eller i domstol i ett skatteärende.

Skatterådgivning – Skatterådgivning är rådgivning kring bl.a. skattskyldighet och skatteplikt för privatpersoner och företag samt rådgivning kring moms och annan skatt.


Övriga verksamhetsområden

Apostille – Apostille är en stämpel som bestyrker en handlings äkthet. Notarius publicus kan utfärda apostille.

Bestyrkande – Bestyrkande av handling är en utfästelse att handlingen överensstämmer med originalhandlingen.

Försäkringsrätt – Försäkringsrätt är rättsliga bestämmelser som reglerar försäkringsförhållanden.

Gåva – Den juridiska definitionen av gåva är att en prestation utgår utan en motprestation.

Hästjuridik – Hästjuridik är juridik som tar sike på frågor som bl.a. kan uppkomma i samband med ägande av hästar.

Jakträtt – Jakträtt reglerar rätten att bedriva jakt på en jaktmark.

Konsumenttvist – En konsumenttvist uppstår när en näringsidkare och en konsument tvistar.

Köprätt – Köprätt innehåller bestämmelser som reglerar köp mellan privatpersoner och mellan företag.

Notarius publicus – Notarius publicus är en jurist som hanterar vissa frågor som bl.a. gäller dokument, fullmakter och intyg.

Rådgivning – Rådgivning i juridiska frågor inom ett specifikt rättsområde.

Skuldebrev – Skuldebrev är en skriftlig bekräftelse på att ett skuldförhållande föreligger mellan två parter, t.ex. genom ett penninglån.

Tvist – Tvistemål innebär att två parter är oeniga om ett rättslig förhållande och inleds genom stämning i domstol.

Utbildning – Utbildning som hålls av advokater och jurister i juridiska ämnen.