Rättsområden

Rättsområden

Hitta Jurist ger dig möjlighet att söka efter juristfirmor och advokatbyråer som är verksamma inom olika rättsområden, t.ex. familjerätt eller brottmål. Nedan följer en lista av de rättsområden som juristfirmor och advokatbyråer är kategoriserade inom.

Affärsjuridik

Affärsjuridik reglerar bland annat bestämmelser beträffande företagsöverlåtelser, avtalsrätt ur ett företagsperspektiv samt lagar om olika företagsformer. Affärsjuridiken är ett brett juridiskt ämne som även överlappar eller inkluderar andra rättsområden, exempelvis avtalsrätt och arbetsrätt.

Arbetsrätt

Arbetsrätt är juridik som reglerar arbetsförhållanden, exempelvis mellan arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsrätten hanterar bland annat frågor om uppsägning, arbetsmiljö och kollektivavtal.

Avtalsrätt

Avtalsrätt är juridik som reglerar rättshandlingar. Avtalslagen innehåller bestämmelser om den allmänna avtalsrätten, exempelvis lagar om avtals giltighet, fullmakt samt behörighet och befogenhet. Den speciella avtalsrätten reglerar parternas skyldigheter och rättigheter efter att avtal slutits och kan exempelvis innefatta konsumenträtt eller sakrätt.

Brottmål

Brottmål är mål där en åklagare för talan om att någon gjort sig skyldig till brott. Talan om ansvar för brott inleds med att åklagaren skickar in en stämningsansökan eller häktningsframställan till tingsrätten. Juridiken i brottmål innefattar bland annat straffrätt och straffprocessrätt.

Familjerätt

Familjerätt är juridik som reglerar rättsliga familjeförhållanden. Familjerätten hanterar frågor om vårdnad, boende och umgänge beträffande barn. Ekonomiska frågor med koppling till familjerätt kallas ekonomisk familjerätt. Den ekonomiska familjerätten innehåller juridik som reglerar bland annat arv, testamente, bodelning, bouppteckning, samboavtal och äktenskapsförord. En grundläggande princip inom familjerätten är att alla beslut ska utgå ifrån barnets bästa. Lagar som reglerar familjerätt finns bland annat i föräldrabalken, äktenskapsbalken, ärvdabalken och sambolagen.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt innehåller bestämmelser beträffande nyttjande, köp och ägande av fast egendom. Allmän fastighetsrätt behandlar frågor om exempelvis köp, hyra och arrende. Speciell fastighetsrätt avser juridiken kring bland annat expropriation och fastighetsbildning.

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt är det rättsområde som bland annat reglerar myndigheters handläggning, service och beslutsfattning. Förvaltningsrättsliga bestämmelser finns i förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen. Förvaltningsrättsliga ärenden kan exempelvis vara tillståndsärenden och socialförsäkringsärenden.

Immaterialrätt

Immaterialrätt innehåller regler om ensamrätt för uppfinningar, konstnärliga och litterära verk, varumärken samt mönster. Immaterialrätten ger rättighetsinnehavaren ensamrätt till vissa rättshandlingar beträffande verk. Immaterialrätten innehåller flera andra rättsområden bland annat patenträtt och upphovsrätt.

Konkurs

Konkurs innebär att en persons tillgångar tas om hand för att betala personens skulder. Både juridiska och fysiska personer kan försättas i konkurs, det kan alltså inträffa både företag och privat personer. Bestämmelser om konkurs finns i konkurslagen.

Migrationsrätt

Migrationsrätt reglerar rätten för utländska medborgare att vara i Sverige, såsom rätt till exempelvis asyl samt arbets- och uppehållstillstånd. Bestämmelser om migrationsrätt finns bland annat i utlänningslagen.

Skadestånd

Skadestånd är ekonomisk ersättning för en uppstådd skada. Skadeståndsrätt är bestämmelser som reglerar skadestånd. Skadeståndsrätten reglerar bland annat när när en skadelidande har rätt till ersättning, vem som anses vara skadegörande och ersättningens storlek. Att den skadelidande ska försättas i samma situation som innan skadehandlingen ägde rum är en skadeståndsrättslig grundprincip.

Skatterätt

Skatterätt är juridik som reglerar beskattning av privatpersoner och företag. Skatterätten hanterar bland annat frågor om vem som är skatteskyldig och vilken inkomst som är skattepliktig.